Szkolenia BHP i PPOŻ

Szkolenia bhp i PPOŻ

Zgodnie z Art. 2373 §2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Nasza firma przeprowadza szkolenia:

  • a. wstępne – dla nowo zatrudnionych pracowników
  • b. okresowe dla wszystkich grup zawodowych (m.in. dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, kadry inżynieryjno – technicznej, pracowników administracyjno – biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych)

Programy szkoleń z zakresu BHP oparte są na Rozporządzeniu M.G. z dnia 27.07.2004r. (Dz.U.Nr.180 poz.1860 z późn. zm.) i obejmują m.in. tematykę z zakresu:

  • wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy (i z pracy) i świadczeń z nimi związanych,
  • prawnej ochrony pracy, w tym prawa i obowiązki pracowników, ochrona pracy kobiet i młodocianych, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, nadzór i kontrola warunków pracy, ochrony środowiska,
  • zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • zasad kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ergonomii.

W ramach szczegółowego programu uwzględniona zostanie także specyfika branżowa Państwa Firmy.

Szkolenia przeprowadzane są w formie instruktażu, kursu lub samokształcenia kierowanego z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych.

Ukończenie przez pracowników szkolenia potwierdzane jest odpowiednimi zaświadczeniami wydanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szkolenia organizowane są w siedzibie firmy lub u Klienta w najbardziej dogodnym terminie.